Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

प्रवासी भाडोत्री मिळणाऱ्या फोर व्हिलर गाड्या


प्रवासासाठी भाडोत्री मिळणाऱ्या फोर व्हिलर गाड्या 
----------------------------------------------
बाळासाहेब नरहरी बागडे
कंपनी - बोलेरो
संपर्क- ९०११६४७४१२
----------------------------------------------
संजय दादा चोथे
कंपनी -  बोलेरो
संपर्क- ९९७००७६२४५
----------------------------------------------
संजय नारायण मोरे 
कंपनी -
संपर्क- ९७६३०३१२११
----------------------------------------------
नंदकुमार तुकाराम कदम
कंपनी -
संपर्क- ९८९०५२३९८८
----------------------------------------------
कांतीलाल सुदाम परभने
कंपनी - स्विफ्ट
संपर्क- ९५४५१४६४५७
----------------------------------------------
पंढरीनाथ रामनाथ थिगळे
कंपनी - स्विफ्ट
संपर्क- ९०९६३४००८५
----------------------------------------------
भागवत दगडू जाधव
कंपनी - इंडिगो
संपर्क- ९७६६२२०९१८
----------------------------------------------
रंजन बबनभाई शेख
कंपनी - बोलेरो
संपर्क- ८००७२०८६८९
----------------------------------------------
गुलाबभाई पठाण
कंपनी -
संपर्क- ९७६३४३०१३२
----------------------------------------------
शिवाजी साहेबराव खंडागले
कंपनी -
संपर्क- ९५०३३२६३५७
----------------------------------------------
विनोद लक्ष्मण देशमाने
कंपनी - बोलेरो
संपर्क- ९८९०२६८१३०
----------------------------------------------
संजय रंगनाथ नरोटे
कंपनी - स्विफ्ट
संपर्क- ९७६६४४४५४८
----------------------------------------------
सचिन ज्ञानदेव शिंदे
कंपनी -
संपर्क- ९२७२१२३५२४
----------------------------------------------
भरत वामन बोरुडे
कंपनी - स्विफ्ट
संपर्क- ९५२७०८८६१९
----------------------------------------------
विनोद देशमाने
कंपनी -
संपर्क - ९८९०२६८१३०
----------------------------------------------
चांगदेव काशिनाथ कानडे
कंपनी - बोलेरो
संपर्क- ९९२२७८५८७१
----------------------------------------------
निसार महंमद शेख
कंपनी -
संपर्क- ९९७०२६४७८७
----------------------------------------------
सुनील रामनाथ लोंढे
कंपनी -  बोलेरो
संपर्क-
----------------------------------------------
अजीज अशपाक तांबोळी
कंपनी - विस्टा
संपर्क- ९८६६१९९७८८
----------------------------------------------
चंदू वामन बेलेकर
कंपनी - स्विफ्ट
संपर्क- ९८९०७९०८९८
----------------------------------------------
संजय दामोधर वडीतके
कंपनी - इंनोवा
संपर्क- ९१५८४४७५००
----------------------------------------------
रमेश रंगनाथ पठाडे
कंपनी - टाटा एरेटिका
संपर्क- ९९७५०४४००३
----------------------------------------------
असिफ शेख
कंपनी -
संपर्क-
----------------------------------------------
सुरेश धाकतोडे
कंपनी - बोलेरो
संपर्क- ९९२२२५०८६२
---------------------------------------------- 
कुठल्याही प्रकारच्या (नाव/नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 

7709529697 


No comments:

Post a Comment