Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

वाघे मुरळी जागरण गोंधळी


जागरण गोंधळी वाघे मुरळी
----------------------------------------
----------------------------------------
भाऊसाहेब राऊत (कोल्हार खु.) ९६५७२५३७७२
----------------------------------------
संजय कचरे (कोल्हार खु.) ९९२१५९०३१९
----------------------------------------
संतोष बाजारे (श्रीरामपूर) ९२२६२४३२६२
----------------------------------------
मातंड वाळके (बेलापूर) ९८९०९४४३१२
----------------------------------------
बाबुराव तुकाराम बनकर (बेलापूर) ९६५७६३७२५५
----------------------------------------
अशोक गिधाड (शिर्डी) ९३७१४७९९५२
----------------------------------------
त्रिंबक राहिंज (गणेशनगर) ९७६३०६९८९४
----------------------------------------
मनोहर बाबा राहिंज (वाकडी) ९२२६०६६३८१
----------------------------------------
राजेंद्र डोळस (एकरूखे) ९७६३३९६८०७
----------------------------------------
बाबासाहेब शेळके (वाकडी ) ९७६७७८४७०२
----------------------------------------
भानुदास कोळेकर (गंगापूर) ९९६०३१०४७४
----------------------------------------
बाबासाहेब फुलसौन्दर (रामपूर) ९९७५८८७३२५
----------------------------------------
भागीनाथ राहीज (एकरूखे) ९८५००७४२७६
----------------------------------------
बाळासाहेब त्रिंबक राहिंज (गणेशनगर) ९५५२७५५१९४
----------------------------------------

No comments:

Post a Comment