Breaking News

Breaking News WattsApps-7709529697

"येथे कोल्हार परिसरातील न्युज आपणाकडून स्वीकारली जाईल. सदर वेबसाईट व्हाट्सअप नंबर 15/10/2019, 12.00 A.M पासुन लाईव्ह झाली आहे."

slide show

WhattsApp Status For You


Click ->
Click ->

किर्तनकार/प्रवचनकार/पखवाज/मृदूंगवादक

किर्तनकार आणि प्रवचनकार

कुठल्याही प्रकारच्या (नाव /नंबर/पत्ता) दुरुस्ती साठी खालील नंबर वर संपर्क किवा व्हाट्सप्प करवा. 
7709529697 

किर्तनकार आणि प्रवचनकार
फोन नंबर
1
हं.भ.प रामगिरी महाराज, सरलाबेट
9881050069
2
हं.भ.प निवृती महाराज इंदुरीकर 
9822317530, 9822629344
3
हं.भ.प ऋषिकेश महाराज वाघचौरे गोंधवनी 
8788799209
4
हं.भ.प रामभाऊ महाराज चौधरी शिंगवे 
9822277032
5
हं.भ.प भास्करगिरी महाराज, देवगड
02427-203111
6
हं.भ.प उद्धव महाराज मंडलिक, नेवासा
9822244025, 9860470925
7
हं.भ.प संजय महाराज धोंगडे नाना, देवळा
9890195975
8
हं.भ.प रोहिदास महाराज शिरसाठ आळंदी
9822429874
9
हं.भ.प विजय महाराज कुहीले फत्याबद 
९८८१९४०५८१
10
हं.भ.प पांडुरंग महाराज गिरी वावीकर
9850482239, 9822346278
11
हं.भ.प अरुणगिरी महाराज भामाठाण
9921773005
12
हं.भ.प कैलाशगिरी महाराज सावखेडा
9822429491
13
हं.भ.प रामदास महाराज कैकाडी, पंढरपूर
9921612323
14
हं.भ.प अर्जुन महाराज चौधरी नांदुरखी 
9370050911
15
हं.भ.प चंद्रभान महाराज चौधरी 
9423161593
16
हं.भ.प सौ. मुक्ताबाई बारोळे आळेफाटा 
9970215708
17
हं.भ.प मनसुख महाराज दहे डाऊच बु. 
9767087241
18
हं.भ.प रामांनदगिरी महाराज शास्त्री पिंपळवाडी 
9850810983
19
हं.भ.प आचार्य  रामकृष्ण महाराज, लहवितकर
9822339130
20
हं.भ.प भानुदास महाराज नवले कनगर 
9890562932
21
हं.भ.प पमेश्वर महाराज भारत कारेगाव 
8600998815
22
हं.भ.प अमर महाराज बडाख माळुंज 
9730807253
23
हं.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज गुंजाळ श्रीरामपूर 
9850614781
24
.भ.प नवनाथ महाराज म्हस्के बाभळेश्वर 
9860333293
25
हं.भ.प संदिप चेचरे मृदंगवादक लोहगाव 
९८६०४७८०९७
26
हं.भ.प सौ. शारदाताई सूर्यवंशी नाशिक 
9881287650
27
हं.भ.प मछिंद्र महाराज निकम सलाबतपूरकर
9922549178, 9270186539
28
हं.भ.प संदिप महाराज बागुल साकुरी
9922827408
29
हं.भ.प सौ. गितांजलीताई झेंडे दिवे घाट 
9881981548
30
हं.भ.प कु. शीतलताई साबळे रामपूर 
9822390533
31
हं.भ.प प्रकाश महाराज बोधले कळंब 
9270888600
32
हं.भ.प शिवजी देशमुख महराज नेवासा 
९८५००२२२२१
33
हं.भ.प अशोक महाराज भोसले चिंचोली
९८६०२६७५७८
34
हं.भ.प ताजोधींन महाराज शेख औरंगाबाद
९४२१३०७४८२
35
हं.भ.प बाळकृष्ण महाराज कांबळे ताहाराबाद 
९८८१८३२३८७
36
हं.भ.प बाळकृष्ण महाराज पारखे कुरणपूर 
९२२६८११७१२
37
हं.भ.प अनंत महाराज काळे मेंढवन 
९८८१०७०८३४
38
हं.भ.प मधुकर महाराज कडलग 
९७६३१५०१००
39
हं.भ.प श्रीकांत महाराज गागरे चिंचोली 
९८९०३३७०४५
40
हं.भ.प मनोहर महाराज सिनारे निंभेरे 
९७६४९८३४३४
41
हं.भ.प कल्याण महाराज पवार खांडगाव 
९८६०८३१५८६
42
हं.भ.प वीर भाऊसाहेब देवळाली प्रवरा 
९३७११८८०३२
43
हं.भ.प संतोष महाराज दिक्षित मृदूंगाचार्य पिंपळवाडी 
9921219915
44
हं.भ.प आण्णा महाराज गागरे कानडगाव 
९८५०७११८३४
45
हं.भ.प बाळासाहेब महाराज रंजाळे खैरीनिमगाव 
९७६३३२७०८३
46
हं.भ.प प्रल्हाद महाराज देशमुख लोणी 
8881623159
47
 हं.भ.प चंद्रकांत महाराज खळेकार खडांबे 
9881850782
48
हं.भ.प गणेश महाराज वाघमारे गणपती ओझर 
9960345697
49
हं.भ.प पांडुरंग महाराज पठारे चिंचोली पखवाज 
८३०८५४१७४०
50
हं.भ.प रामकृष्ण महाराज चौधरी शिंगवे गायनाचार्य 
९८५०४०१६९७
51
हं.भ.प गणपत महाराज लव्हाटे कोपरगाव 
9405003099
52
हं.भ.प बाबासाहेब महाराज इंगळे बीड 
9422240099
53
हं.भ.प नंदकुमार महाराज उंबरेकर लोणी 
9881930041
54
हं.भ.प विजय महाराज गुंजाळ सादतपूर 
9860187064
55
हं.भ.प हमीद सय्यद महाराज भातकुडगाव 
8055331617
56
हं.भ.प बद्रिनाथ महाराज तनपुरे, पंढरपूर
9422231533
57
हं.भ.प रमेश महाराज जाधव चेडगाव
9922616128
58
हं.भ.प सुमंत महाराज नलावडे ओतूर पुणे 
9822781841
59
हं.भ.प भगवान महाराज डमाळे बाभळेश्वर
8888131383
60
हं.भ.प शिवशाहीर कल्याण काळे भातकुडगाव 
9822393251
61
हं.भ.प गोकुळभाऊ पवार प्रवरानगर 
9623491636
62
हं.भ.प सुनिलगिरी महाराज हंडी निमगाव 
९८२२५५५२३७
63
हं.भ.प हसन मासूम सय्यद महाराज शिवचरित्रकथा राहुरी फॅक्टरी 
9665226824
64
हं.भ.प शाहीर नंदकुमार खरात रुई 
9325100270
65
हं.भ.प छबुराव आहिरे हनुमंतगांव 
9850965812
66
हं.भ.प शिवशाहीर विजय तनपुरे 
9325141882
67
हं.भ.प भानुदास बैरागी भारुडकार 
9822285127

                 पखवाज मृदूंगवादक


पखवाज मृदूंगवादक 
फोन नंबर
1
हं.भ.प दीपक कोहकडे लोणी 
9552357701
2
हं.भ.प दिलीप पवार ओझर 
9592669167
3
हं.भ.प प्रल्हाद कातोरे चिंचोली 
9921760064
4
हं.भ.प अनिल हिकुडे राहुरी फॅक्टरी 
9657628985
5
हं.भ.प संदीप चेचरे प्रवरानगर 
9860478097
6
हं.. संतोष पारे प्रवरासंगम 
8275032779
7
हं.भ.प पांडुरंग विधाटे गळनिंब  
9881674800
8
हं.भ.प बाबासाहेब वाघ श्रीरामपूर 
9403514212
9
हं.भ.प संतोष दीक्षित पिपळवाडी 
9921219915
                

                 गायक महाराज 


गायक महाराज 
फोन नंबर
1
हं.भ.प राजेंद्र महाराज चितळकर कोल्हार 
9921767319
2
हं.भ.प कोमल सावंत राहुरी फॅक्टरी 
9271407989
3
हं.भ.प अनंत महाराज काळे संगमनेर 
9764969301
4
हं.भ.प काजल/कोमल शिरोळे लोणी 
9730987935
5
हं.भ.प मुकुंद भगत कोल्हार
9730669339
6
हं.भ.प संदिप बागुल साकुरी 
9922829408
7
हं.भ.प शिवदास दाभाडे 
9860398575
8
हं.भ.प दत्तात्रय महाराज तांभेरे 
7720076183
9
हं.भ.प ऋषिकेश शेटे 
9552719770
10
हं.भ.प गणेश गिते राहुरी 
9921204363


No comments:

Post a Comment